ظروف یکبار مصرف کترینگ

تماس بگیرید ظرف خورشتی یکبار مصرف PP احدی
500 عدد
قیمت:
348,300 تومان
کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون کارتن 300 عددی
12 عدد
قیمت:
524,500 تومان
ظرف غذا سه خانه گیاهی آملون کارتن 144 عددی
6 عدد
قیمت:
364,000 تومان
ظرف غذا گیاهی چهار خانه مرغی آملون کارتن 100 عددی
200 عدد
قیمت:
247,000 تومان
دیس کوچک گیاهی آملون
150 عدد
قیمت:
156,000 تومان
درب ظرف خورشتی یکبار مصرف PP احدی
500 عدد
قیمت:
1,388,800 تومان
کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون با درب گیاهی 800عددی
800 عدد
قیمت:
2,850 تومان
تک پرسی درب دار یکبار مصرف آملون
6 عدد
تماس بگیرید ظرف خورشتی یکبار مصرف مهر پارسا گستر
500 عدد
قیمت:
376,500 تومان
کاسه خورشتی با درب گیاهی لیدا بسته 300 عددی
300 عدد
قیمت:
425,200 تومان
ظرف دوخانه مرغی لیدا بسته 200 عددی
200 عدد
قیمت:
425,200 تومان
ظرف دوخانه کبابی لیدا بسته 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید درب گیاهی 125 آملون بسته 4800 عددی
4800 عدد
تماس بگیرید درب گیاهی 105 آملون بسته 3000 عددی
3000 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون بسته 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 آملون بسته 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون بسته 12 عددی
12 عدد
تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 125 آملون بسته 400 عددی
400 عدد
تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 105 آملون بسته 400 عددی
400 عدد
قیمت:
83 تومان
درب یکبار مصرف خورشتی pp شفاف عسل پلاست
500 عدد
قیمت:
185,200 تومان
دیس گیاهی متوسط آملون کارتن 84 عددی
6 عدد
قیمت:
21,800 تومان
ظرف غذا سه خانه گیاهی آملون بسته 6 عددی
6 عدد
قیمت:
237,500 تومان
ظرف خورشتی یکبار مصرف شفاف PP احدی
500 عدد
تماس بگیرید ظرف گیاهی تک پرس بدون درب لیدا بسته 400 عددی
400 عدد
تماس بگیرید ظرف یکبار مصرف خورشتی رنگی pp عسل پلاست
500 عدد
نوشتن دیدگاه